KẾ HOẠCH BA CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 1949/SGDĐT-TTr ngày 30/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện công khai theo quy định của pháp luật;

          Tr­ường THPT Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai trong các hoạt động của đơn vị nh­ư sau:

         

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất l­ượng giáo dục và công khai về chất lượng thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lư­ợng giáo dục, về thu- chi tài chính để phụ huynh học sinh và xã hội tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật;

          - Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

          II. NỘI DUNG CÔNG KHAI

          Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

          1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế;

          2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục;

          3. Công khai thu chi tài chính.

          III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1.Ông Lê Duy Nam, Hiệu tr­ưởng:

- Chịu trách nhiệm chung;

- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

+ Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Biểu mẫu 12).

+ Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hường, Phó hiệu trưởng:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của cơ sở giáo dục; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; kết quả đánh giá về từng năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh ( Biểu mẫu 09).

3. Bà Ngô Thu Thủy, Phó hiệu trưởng:

Công khai cam kết chất lượng giáo dục thực tế:

Chất lượng giáo dục thực tế: Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng kết kết quả cuối năm, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ vào đại học, cao đẳng, học sinh nam/học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số (Biểu mẫu 10).

4. Bà Trần Thị Quỳnh Trang, Phó hiệu trưởng:

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định (Biểu mẫu 11).

b) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

c) Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

5. Bà Lê Thị Hằng, Kế toán:

Chịu trách nhiệm công khai thu chi tài chính:

a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

e) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

6. Các đồng chí Văn th­ư, Thủ quỹ, Y tế học đường, Bí th­ư Đoàn trư­ờng, Chủ tịch Công đoàn

- Văn thư­, Thủ quỹ, Y tế học đường: công bố danh sách học sinh, số l­ượng học sinh đư­ợc hưởng chính sách miễn giảm học phí, BHYT.

- Bí th­ư Đoàn tr­ường, Chủ tịch Công đoàn: Phát động quyên góp xây dựng công trình và ủng hộ hàng năm.

IV. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI

1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy chế theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT về thực hiện 3 công khai:

- Công khai trên trang thông tin điện tử của Nhà trường hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

- Niêm yết công khai tại “Bảng niêm yết” ở văn phòng đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh, CB-GV-CNV nhà trường xem xét. Thời điểm công khai là cuối năm học và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

- Báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Đối với nội dung quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 5 của Quy chế, nhà tr­ường thực hiện công khai như­ sau:

- Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi Nhà trường tuyển sinh đối với học sinh tuyển mới.

- Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh đang học tại trường.

3. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá đơn vị và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

3. Các bộ phận, cá nhân thực hiện nhiệm vụ đ­ược phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên (b/c);

-BGH (t/h);

-Ban TTND (t/h);

-Kế toán, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường (t/h);

-Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Nam

Nguồn:Sở GD&ĐT Thái Nguyên Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 51
Tháng 12 : 613
Năm 2022 : 731.220