Ngày ban hành:
27/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT Thái Nguyên, của Nhà trường được Sở GDĐT Thái Nguyên phê duyệt.

Ngày ban hành:
25/09/2020
Ngày hiệu lực:
25/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài chính công khai năm 2019 được thông qua Hội nghị viên chức, các bộ phận phòng ban chuyên môn giúp việc được Hiệu trưởng phê duyêt,

Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2017
Ngày hiệu lực:
02/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
https://drive.google.com/drive/my-drive
Ngày ban hành:
05/10/2016
Ngày hiệu lực:
05/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2015
Ngày hiệu lực:
19/09/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2015
Ngày hiệu lực:
30/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
Ngày ban hành:
20/10/2014
Ngày hiệu lực:
20/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
XEM CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC NGUỒN KINH PHÍ NĂM 2013 TẠI ĐÂY
Ngày ban hành:
01/09/2014
Ngày hiệu lực:
01/09/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực