KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

Tập huấn, trao đổi một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2021-2022, nhất là việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Tài liệu đính kèm: Tải về

      SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN

     TRƯỜNG THPT ĐỒNG HỶ

         Số: 122/KH-THPTĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Đồng Hỷ, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021

 

  Thực hiện kế hoạch số 1681/KH-SGDĐT  ngày 26/7/2021 về việc bồi dưỡng  chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;

  Căn cứ tài liệu định hướng tuyên truyền tháng 7/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đồng Hỷ

  Căn cứ nhu cầu thực tế về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, trường THPT Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho cán bộ quản lý, giáo viên cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

  Giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị nắm được nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần chỉ thị 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tạp, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy. 

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02/NQ/TU, ngày 29/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tập huấn, trao đổi một số nội dung chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2021-2022, nhất là việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

2. Yêu cầu

  Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phải  bảo đảm nghiêm túc và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nội dung chuẩn xác, thiết thực, bám sát tài liệu đã được ban hành; đồng thời bổ sung, cập nhật thông tin, kiến thức mới, phù hợp với từng đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại nhà trường. Đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TIẾN  HÀNH

1. Đối tượng

  Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông Đồng Hỷ.

2. Nội dung

  Những nội dung cơ bản, cốt lõi của dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025; báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo. Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 02/NQ/TU, ngày 29/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2021; một số nội dung về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

  Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng.

3. Phương thức tiến hành

3.1. Thời gian, hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng

- Tổ chức lớp bồi dưỡng tập trung nghe báo cáo nội dung các chuyên đề; tiến hành trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nội dung, nhiệm vụ được giao.

- Kết hợp với các hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

- Thời gian: 01 buổi, hoàn thành trước ngày: 17/8/2021.

3.2. Viết thu hoạch cá nhân:

  Sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị hè, người học viết bài thu hoạch cá nhân (bài thu hoạch viết tay, không đánh máy). Nội dung bài thu hoạch phải thể hiện được nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  - Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường THPT Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị.

- Các tổ chuyên môn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên viết thu hoạch và nộp cho Ban giám hiệu trước ngày 5/9/2021.

- Nhà trường báo cáo kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho cán bộ quản lý, giáo viên về Sở Giáo dục và đào tạo trước ngày 10/9/2021.

 

 Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Thái Nguyên(b/c)

- Ban Tuyên Giáo huyện uỷ(b/c)

- Lưu VP

 

                 HIỆU TRƯỞNG

                        

 

Nguồn: thptdonghy.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 47
Hôm qua : 54
Tháng 01 : 1.590
Năm 2022 : 1.590